Kontakt
Centrum Agency s.r.o.
  Štúrova 20
  040 01   Košice
  +421 910 346 345
  +421 55 728 97 59
 
  centrumagency@centrum.sk
 Naposledy navštívené
Zatiaľ ste nenavštívili žiaden článok / produkt.
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
 Udalosti
 Novinky
01.06.2017   Voľné pracovné miesta - Hľadáme murárov, tesárov, zváračov.
 
01.06.2017   Hľadáme vodičov nákladného motorového vozidla - Hľadáme vodičov nákladného motorového vozidla (dumper) do Nemecka.
 
01.06.2017   Hľadáme taxikárov - Hľadáme vodičov osobného motorového vozidla - taxikárov.
 
01.06.2017   Hľadáme stavebných robotníkov - Hľadáme stavebných robotníkov do Českej republiky.
 
13.07.2016   Pracovné ponuky - odvetvia - · poľnohospodárstvo a farmy · potravinárstvo · výroba a priemysel · strojárstvo a stavebný priemysel · reštaurácie a hotely · letné a sezóne práce, brigády · mäsiari · zdravotníctvo a opatrovateľstvo · a iné

Formulár

Naša značka.:....................../...........
   
                                                                                                            
OSOBNÝ PROFIL  UCHÁDZAČA  O   ZAMESTNANIE
            
 
 
Titul: ............ Meno:.……..…….........…..…… Priezvisko: ……….........................................………
 
Dátum narodenia: …………….. Rodné číslo: …………..……/……….…… Štátna príslušnosť:………
 
Trvalé bydlisko:…..................................................................................... PSČ: ..…………………..
 
Kontaktná adresa: …………………………………...................................................................
 
ČOP:…………….……….Telefón:…………………………  e-mail:…………………@..........…….….
 
 
Bankové spojenie: Názov banky: .........................................................................................................
 
Číslo bankového účtu: ……………………………………………………………...................
 
IBAN: .........……………………………………………………………….......................................
 
Zdravotný stav: ……………………………......................………………………........................
 
Zdravotné obmedzenia ( alergie, choroby a pod.)  …………………………………………..............
 
Názov zdravotnej poisťovne : ……………………………………………............…… od: ………………
 
Rodinné postavenie*:   slobodný      ženatý      rozvedený      vdovec      iné:............................................
 
Aktuálne postavenie*:   aktívny       neaktívny            dôchodca/poberateľ dôchodku*:    áno          nie          
 
Aký dôchodok: ...............................................................................................................................

 
Podnikateľské aktivity:    živnostník*:   áno     nie     
 
vlastník obchodného podielu*:   áno   nie                       konateľ obchodnej spoločnosti*:   áno     nie     
 
Identifikácia podnikateľských aktivít: ..............................................................................................
 
 
Fajčiar* – Nefajčiar*: koľko denne : ………

                                                                        
Kontaktná osoba v prípade núdze:  
 
Meno:.........................................… mobil: …….… e-mail: …….........…………@…………….…… iný kontakt: ……..................…………
 


PRACOVNÝ PROFIL  A PREDPOKLADY UCHÁDZAČA  O   ZAMESTNANIE
 
Dosiahnuté vzdelanie:
základné      stredné      stredné odborné s maturitou        stredné odborné bez maturity       vysokoškolské
 
iné:.................................................................................................................................................
 
Zameranie / odbor vzdelania: ………………………………………………………………………....………
 
Doplnkové vzdelanie:  rekvalifikačný kurz, opatrovateľský kurz,  iné:…………….........................
 
Zameranie doplnkového vzdelania: ……………...............................................................................
 
Doplnkové vzdelanie absolvované:   od……………………... do..………………
 
Prax/ pozícia: .......................................................................................................
Prax/ počet rokov: .............................................
 
Jazykové znalosti: ……………...........................…….. (nemčina, angličtina, francúzština, španielčina a iné)
 
Úroveň znalosti jazykov*:      začiatočník         pokročilý         dobrý              veľmi  dobrý
 
Vodičské zručnosti: vodičský preukaz*:    áno     nie     skupina*: ……………..................
 
vodičská prax  cca km: …………………….
 

Pracovné skúsenosti:
 
 
Zamestnanie
 
Od – Do
 
Pozícia
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
Od kedy by ste chceli pracovať: ………………......……………………………………………
 
Kde máte záujem pracovať*:      v zahraničí :………................…………………        na Slovensku
 
Skúsenosti v oblasti, ktorej chcete pracovať: ………………………………………………...........…
 
Kde ste získali skúsenosti: ………………………………………………………………………..................
 
Vaše ďalšie skúsenosti: ...............................................................................................................
 
Ohodnoťte svoje schopnosti:  ………….....………………………………………………………….
 
Referencie predchádzajúcich pracovných pozícií*:   áno    nie
 
Telefónne čísla a priezvisko osôb uvedených ako poskytovateľov referencií:
 
 
 
Aká je Vaša očakávaná mzda:  a) pri plnej strave a bez nákladov na ubytovanie :
                              
                                              b) bez poskytnutia stravy a ubytovania  :
 
Podčiarknite  maximálne tri vlastnosti, ktoré vás najviac charakterizujú:
 
energický      pokojný     poriadkumilovný    komunikatívny    empatický    srdečný
 
priateľský    prispôsobivý     spoľahlivý
 
 
 
Kde ste sa o nás dozvedeli: ………………………………………………………
 
 
Vyhlásenia uchádzača o zamestnanie
 
 
1.
Prehlasujem, že všetky vyššie uvedené údaje sú pravdivé.

2.
Súhlasím so spracovaním poskytnutých osobných údajov v nadväznosti na ustanovenia zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň súhlasím  s archiváciou mnou poskytnutých osobných údajov po dobu 5 rokov  (slovom : päť rokov).
 
3.
Prehlasujem, že všetky dojednania a skutočnosti, ktoré som sa dozvedel v rámci zmluvného vzťahu s agentúrou Centrum Agency, s.r.o. (IČO: 45 577 684) považujem za dôverné a nebudem o týchto skutočnostiach informovať tretie osoby bez súhlasu druhej zmluvnej strany.
 
4.
Súhlasím, že pri porušení môjho prehlásenia má druhá zmluvná strana nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500 (slovom Päťsto) euro.
 
5.
Prehlasujem, že som sa oboznámil(a) so Všeobecnými obchodnými podmienkami a súhlasím s nimi bez výhrad v plnom rozsahu. 
 
 


Podpis:                                                                                       Dátum :
 
 

 
*Nehodiace sa  prečiarknite!

 

 
    
 
Formulár, prosíme, vyplniť a podpísať a doručiť mailom na INFO@CENTRUMAGENCY.SK,
alebo osobne na adresu Štúrova 20, 040 01 Košice.   
                                                                                     
 
                                                                              
 
 
  •  captcha»